08 Cum să ne îmbunătăţim personalitatea?

Toţi dorim să avem o personalitate atrăgătoare. Mulţi se întreabă: de ce sunt aşa? Cum ne putem schimba? Întotdeauna a fost aşa? Putem fi diferiţi?

Un pictor a pictat un tablou reprezentând “Inocenţa”. A luat ca model un copil pe care l-a pictat rugându-se împreună cu mama sa. Obrajii săi trandafirii denotau sănătatea sa perfectă iar ochii săi albaştri ridicaţi în sus, exprimau devoţiune. Artistul era aşa de încântat de opera sa că a lăsat-o chiar acolo, în propriul său atelier. Mulţi ani mai târziu a vrut să picteze alt tablou cu tema “Crima”.

A mers la închisoare pentru a căuta un model, a găsit acolo un criminal, întins pe jos în lanţuri pe podeaua umedă a celulei. În acel corp trecut, în obrajii livizi şi ochii săi umezi era reflectată ura şi viciul. După ce a cerut autorizaţia necesară şi însoţit de un gardian l-a dus pe acel prizonier la studioul său. La început prizonierul zâmbea mulţumit apoi pictorul a încercat o variantă a privirii sale plictisite, dar ochii săi s-au oprit pe acel tablou al copilului rugându-se împreună cu mama sa şi a izbucnit în plâns. Pictorul nedumerit l-a întrebat care era motivul atitudinii sale iar prizonierul, îndurerat, a arătat către femeia din tablou şi a spus: ”Aceea este mama mea! iar eu sunt acel copil inocent pe care l-aţi pictat mai de mult. Păcatul şi viciul m-au transformat făcând din mine ceea ce sunt acum.

Acestea sunt consecinţele păcatului atât în corpul fizic cât şi în starea morală a fiecărui om.

PRIMA ŞI A DOUA FIZIONOMIE A OMULUI

 1. Cum era omul când a ieşit din mâinile Creatorului? Psalmi 8:5-6 Perfect. Puţin mai prejos de cât îngerii.

În El totul era perfect, mişcările Sale, privirea Sa, înfăţişarea Sa, personalitatea Sa. Caracterul Său, vocea Sa era dulce şi armonioasă…

Sentimentele Sale, gândurile şi emoţiile erau asemănătoare cu ale lui Dumnezeu. –

 1. Păcatul a transformat fericirea originală a omului. Ce producea acum pământul? Genesa 3:17-18. Spini şi pălămidă.

De asemenea, inima omului a produs plantele otrăvitoare ale răului: orgoliul, invidia, răzvrătirea, neascultarea.

 1. Cum a ajuns a fi caracterul omului? Isaia 59:9-12. Deformat din cauza păcatului.

Personalitatea omului s-a deformat. Caracterul său s-a degradat, iar omul a rămas separat de Dumnezeu, condamnat la moarte. Isaia 59:2.

 1. Cum este considerată dreptatea umană? Isaia 64:6 Ca o cârpă murdară.

Dreptate înseamnă: a umple măsura. Omul era în perfectă armonie cu legea lui Dumnezeu. Datorită păcatului nu a mai ajuns la gradul cerut de lege. Este de ajuns un gând rău ca să ne îndepărtăm de dreptatea perfectă.

 1. Care sunt cele patru minuni pe care Dumnezeu doreşte să le facă în viaţa noastră? 1 Corinteni 1:30.
 2. CUNOŞTINŢĂ: Suntem chemaţi să fim drepţi.
 3. NEPRIHĂNIRE: Ne declară drepţi.
 4. SFINŢIRE: Ne face drepţi.
 5. RĂSCUMPĂRARE: Glorificare. Ne dă nemurire.
 6. În ce constă primul miracol? CHEMAREA LUI DUMNEZEU DE A FI DREPŢI.
 7. Ne atrage spre El. (Ioan 12:32).
 8. Ne cheamă. (Matei 11:28).
 9. Ne caută ca pe oaia pierdută. (Matei 18:12-13).
 10. Ne dă sete de Dumnezeu. (Psalmi 63:1).
 11. Ne dă credinţă. (Ioan 6:29).

Mulţi cred că credinţa este ceva pur uman şi că iese din noi înşine. Eu credeam înainte de a înţelege aceasta că textul care zice:”…Acei care au credinţa lui Isus.”(Apocalips 14:12), ar trebui să spună: “Acei care au credinţă în Isus”, dar era greşit. Isus este autorul credinţei, El o dă celui care o cere şi o doreşte.

 1. Ne arată păcatele. (Ioan 16:8)
 2. În ce constă al doilea miracol: ÎNDREPTĂŢIREA! DECLARAT DREPT CHIAR DACĂ EŞTI VINOVAT.
 3. Hristos atribuie meritele Sale în favoarea noastră. Încarnarea, viaţa curată, moartea şi învierea Sa fac posibilă îndreptăţirea noastră.

Prin viaţa Sa perfectă, fără păcat a putut satisface în întregime cerinţele şi exigenţa legii. Romani 8:3-4. (Evrei 2:14-15).

Hristos a plătit cu moartea Sa vina care trebuia să o plătim noi, pentru păcatele noastre. (Isaia 53:5-6). Romani 5:10)

Într-un trib indigen s-a constatat că detaliile oricărui plan ajungea cu rapiditate la celălalt trib rival. Şeful tribului a ordonat să se dea 25 de lovituri de bici celui care dădea aceste informaţii. După câteva zile au descoperit că era propria lui mamă care ducea informaţii la celălalt trib.

Acum acesta se găsea într-o teribilă dilemă: dacă o ierta pe mama sa, viola propria sa lege şi şi-ar fi pierdut respectul supuşilor săi iar dacă o trimitea să o biciuiască ea ar fi murit. Ce a făcut atunci? Însuşi şeful sa pus pentru a primi loviturile în locul mamei sale, astfel a împlinit legea. Aceasta este ceea ce a făcut Isus, a luat locul meu pe cruce.

 1. Acceptarea acestui act a lui Dumnezeu în favoarea noastră, prin credinţă, îl face pe Dumnezeu să ne declare drepţi. Aceasta se numeşte “ÎNDREPTĂŢIRE”

Care este rezultatul? Romani 5:1 Avem pace cu Dumnezeu.

În registrul divin este trecut numele meu şi toate faptele mele, bune şi rele. Acceptând pe Hristos în inima mea, iubirea Sa mă duce la pocăinţă apoi El intervine pentru mine înaintea Tatălui iar prin sângele Său vărsat sunt şterse toate păcatele mele. El prezintă faptele Lui bune în favoarea mea şi atunci apar ca şi când niciodată nu aş fi păcătuit.

 1. Care sunt beneficiile îndreptăţirii atribuite? (acordată, dăruită, conferită fără plată)
 2. Ni se acordă iertarea păcatelor Isaia 1:18 şi 43:25.
 3. Ioan 1:12. Suntem declaraţi fii ai lui Dumnezeu (Romani 8:16)
 4. Luca 10:20. Numele nostru este scris în cartea vieţii.
 5. Îndreptăţirea a fost ilustrată de către Isus prin parabola cu fariseul şi vameşul. (Luca 18:9-14)
 6. Al treilea miracol: RESTAURAREA IMAGINII PIERDUTE.

Poate omul să se schimbe prin propriile sale forţe? Ieremia 13:23.

(Romani 7:24) În paralel cu lucrarea pe care o face Isus “pentru noi”, îndreptăţindu-ne, face o altă minune “în noi” promovând sfinţirea. Aceasta se numeşte ÎNDREPTĂŢIRE ÎMPĂRTĂŞITĂ. Efeseni 4:24.

 1. Prin harul Său, ce vrea Dumnezeu să facă cu mintea şi inima noastră? Ezechiel 36:25-27. Să le schimbe, dăruind Duhul Său.
 2. Schimbarea inimii ne ajută să ascultăm de legea lui Dumnezeu. Evrei 10:16.
 3. Când Hristos locuieşte în inima noastră prin Duhul Sfânt, aceasta este curăţită, este implantată o natură nouă. Galateni 2:20. (Coloseni 3:5-10).

Un profesor a observat că în camera unuia din elevii săi pereţii erau umpluţi cu tablouri şi afişe indecente. S-a gândit să-i spună acelui elev să le ia jos dar i-a venit o altă idee mai bună. A cumpărat un tablou frumos cu figura lui Isus şi i l-a dăruit, făcându-l să-i promită că îl va pune pe perete în camera sa. Tânărul a făcut aşa, dar, punându-l pe perete a observat că nu armoniza cu celelalte tablouri indecente. S-a gândit un moment şi imediat le-a luat jos lăsând numai tabloul care-l înfăţişa pe Isus.

Atunci când Isus este acceptat, în inimă nu mai este loc pentru alte lucruri.

 1. Care aspecte ale fiinţei umane sunt implicate în Sfinţire? 1 Tesaloniceni 5:23.
 2. DUHUL – gândurile.
 3. SUFLETUL – sentimente şi emoţii.
 4. CORPUL – deprinderile vieţii.

Faptele bune sunt rezultatul sfinţirii. (Efeseni 2:10)

Isus a ilustrat aceasta cu pilda viţei (Ioan 15:1-5)

Viţa cu rădăcinile sale – Este Hristos

Mlădiţele – Credinciosul

Roadele – SFINŢIREA, faptele bune, dezvoltarea caracterului.

Vedem că sfinţirea este “FRUCTUL MÂNTUIRII” în timp ce, rădăcina şi trunchiul (viţa) este FUNDAMENTUL SALVĂRII, viaţa şi moartea lui Hristos pentru noi.

Numai printr-o acceptare totală şi o relaţie constantă cu Hristos, primim Duhul Sfânt (seva) şi putem aduce roade (fapte bune).

 1. Când se va produce al patrulea miracol: MÂNTUIREA SAU GLORIFICAREA? 1 Ioan 3:2. Când va reveni Isus.

Vom fi ca El transformaţi în imortalitate prin mântuire.

Vom avea un caracter perfect (Apocalips 21:5). Dreptatea eternă din Eden va fi restaurată.

 1. Ce pot face pentru ca Isus să facă aceste minuni în viaţa mea?
 2. Să mă las atras de Isus (Isaia 45:22).
 3. Să cred în El şi să-l accept ca Salvator şi Domn. (Fapte 16:31).
 4. Să mă căiesc de păcatele mele (Fapte 3:19).
 5. Să accept legea Sa sfântă (Evrei 5:8-9)
 6. Să-mi reînnoiesc zilnic decizia.
 7. Să perseverez până la sfârşit (Matei 24:13).

 

CONCLUZIE

Rezumatul printr-o diagramă.

Interpretarea diagramei: – Pentru a ne plăti datoria pe care o avem în faţa lui Dumnezeu, de când ne-am născut până în momentul convertirii noastre suntem JUSTIFICAŢI, sau cum s-ar mai spune, primim prin sângele lui Hristos, ÎNDREPTĂŢIREA ATRIBUITĂ. Din acel moment începe sfinţirea, prin prezenţa Duhului Sfânt în viaţa noastră, o creştere cu urcuşuri şi coborâşuri.

Deşi atingem un înalt grad de perfecţiune umană, nu ajungem niciodată la nivelul divin cerut, dar totuşi, la moarte apărem îndreptăţiţi: cum? Pentru că Hristos a murit pentru mine, a atribuit dreptatea Sa în favoarea mea completând nivelul cerut.

În concluzie: suntem îndreptăţiţi exclusiv prin credinţa în meritele lui Hristos. Sfinţirea, ascultarea de legea lui Dumnezeu este demonstrarea vizibilă a dragostei noastre şi a prezenţei lui Hristos în viaţa noastră, a acceptării lui Hristos ca Domn. Păcătuind şi violând conştient legea Sa, respingem harul Său şi măsura dreptăţii Sale fiind condamnaţi la judecată.

 1. Planul lui Dumnezeu pentru om este ilustrat în parabola fiului risipitor. (Luca 15:11-24):

– Fiul acasă.                                         Adam în Eden.

– Părăseşte căminul.                 Căderea

– A cheltuit totul.                                Degradare morală

– Serv.                                      Sclavia diavolului

– Venindu-şi în fire.                 Opera tăcută a Duhului Sfânt

– Mă voi scula şi voi merge.    Recunoaşterea vinei

– Îmbrăţişarea tatălui.              Îndreptăţirea

– Haina tatălui.                                    Dreptatea atribuită

– Schimbul hainelor.                Dreptatea împărtăşită

– Sărbătoarea.                          Glorificarea

 1. Care sunt cele trei bucurii pe care le primeşte creştinul prin Isus?

Inima noastră se umple cu bucurie la primirea acestor noutăţi.

 1. Prima dată primim bucuria salvării (Psalmul 51:12).
 2. Apoi bucuria ascultării (Psalmul 119:174).
 3. Bucuria eternă (Isaia 35:10).

Angajament:

Atunci, care sunt cele patru minuni şi cele trei bucurii din viaţa creştinului? Doriţi să primiţi şi dumneavoastră aceste daruri a lui Hristos în viaţa dumneavoastră?

Aţi vrea să i-o spune-ţi lui Dumnezeu într-o scurtă rugăciune?

 

Nota instructorului: După recapitularea lor:

 

Următoarea temă: “Cea mai bună soluţie pentru griji şi probleme.”

Le avem în fiecare zi. Uneori par a ne strivi sau anihila. Nu-i aşa? dar Dumnezeu nu vrea să suferim şi a prevăzut un mijloc uşor şi eficace pentru a ne da o cale de ieşire. Aceasta este ceea ce a făcut pentru ca oamenii slabi să-şi recapete puterile şi să găsească soluţii pentru problemele lor.

Este o temă de o mare importanţă. Arată: când, unde şi cum trebuie să comunicăm cu Dumnezeu şi cum să ştim că ne aude.

Vom vorbi despre o vitamină spirituală, o cheie pentru a deschide rezervele cerului, care este la îndemâna dumneavoastră.